Projekt SEXIT

Bakgrund

Svensk forskning kring unga och sexuell hälsa visar att bland personer 15-24 år beräknas cirka en tiondel av gruppen stå för 40 procent av klamydiainfektionerna i motsvarande åldersgrupp under en treårsperiod (Hammarström 2015). Förutom att ha haft klamydia karaktäriseras unga i denna grupp av att ha haft flera negativa erfarenheter kring sexualitet, såsom sex mot sin vilja och oönskade graviditeter. Sexuell ohälsa är därmed inte jämnt fördelad i gruppen unga och unga vuxna. Om denna grupp kan identifieras tidigt finns förutsättningar att förebygga framtida sexuell (och eventuell psykisk) ohälsa.

Detta projekt genomförs i samverkan med Västra Götaland. Namnet är inspirerat av AUDIT och DUDIT.

Syfte

Att ta fram ett verktyg, ett frågeformulär och åtgärdsmall vid namn SEXIT, som vårdgivare använder i mötet med patienter för att identifiera unga och unga vuxna som är särskilt riskutsatta och/eller sexuellt risktagande, så att dessa unga får den hjälp de behöver.

Projektmål

1. Unga/unga vuxna som har ett sexuellt riskbeteende eller är riskutsatta vad gäller hiv/STI och annan sexuell ohälsa, som har besökt deltagande mottagningar under pilotmånaden, har identifierats och erbjudits relevant stöd på ett systematiskt sätt.

2. Personalen vid pilotmottagningarna har kunskap och verktyg för att identifiera unga/unga vuxna som är sexuellt riskutsatta eller risktagande och kunna erbjuda relevant stöd

3. SEXIT är kvalitetssäkrat, validerat och anpassat så att det kan spridas och implementeras nationellt

Genomförande

En pilot har genomförts på ungdomsmottagningarna i Blekinge och på tre ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen. Innan piloten deltog personalen i en heldagsutbildning med föreläsningar, genomgång av rutiner och rollspel. Piloten genomfördes under fyra veckor då mottagningarna använde sig av formuläret i så gott som alla patientmöten. Formuläret fylldes i av ungdomen i besöksrummet.

Efter pilotgenomförandet har personalen följts upp med hjälp av fokusgrupper. I Västra Götaland har även 20 ungdomar som besökte någon av mottagningarna under piloten intervjuats enskilt. Både uppföljningarna med personalen och ungdomarna har så här långt visat på goda resultat. Fortsatt sammanställning av resultatet sker under hösten, framförallt den kvantitativa uppföljningen av de enkäter som samlades in. Västra Götaland kommer även att producera forskningsartiklar utifrån de resultat som samlats in.

Implementering

Implementering 2017 i:

  • Region Halland
  • Region Kronoberg
  • Region Jönköpings län
  • Region Östergötland