Kompetenshöjande aktiviteter och nätverk

MIG-projektet har på olika sätt bidragit till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan vårdpersonal som genomför hälsoundersökningar. MIG-projektet har också verkat för att stärka nätverk och samverkan mellan berörda aktörer på länsnivå. Specifika behov har identifierats av landstingens representanter i styr- och beredningsgruppen. MIG-projektet har bidragit till följande aktiviteter:

•  Webbinarieserie om hälsoundersökningar

•  Landstinget i Jönköpings län: Utbildningsdagar i tre länsdelar för sjuksköterskor som genomför hälsoundersökningar.            Programmet omfattade information om Migrationsverkets, Arbetsförmedlingens och kommunens roller; praktisk                    information kring hälsoundersökningar (Socialstyrelsens förordningar och webbsidor, kallelser, checklista/Cosmicmall,          provtagning, vaccinationer, ersättningar mm); sjukdomsinformation; och reflektion kring bemötandefrågor.

•  Landstinget i Östergötland (Flyktingmedicinskt Centrum): Seminarium om ”Migranters möte med svensk hälso- och              sjukvård” för ca 80 deltagare från landstinget, Migrationsverket, Arbetsförmedling, SFI och skolan.

•  Landstinget Blekinge: Workshop för sjuksköterskor från vårdcentraler samt smittskyddsläkare och                                      smittskyddssjuksköterska med syfte att ta fram ett övergripande dokument om hur hälsoundersökningar av migranter          handhas, ge utbildning om infektionssjukdomar samt information om asylprocessen

•  Landstinget Sörmland: Utbildning i HIV och sexuell hälsa med Farhad Khaghani, Noaks Ark, för kontaktpersonerna från        landstingets 27 vårdcentraler och 3 sjuksköterskor från det nybildade mobila teamet, vilka alla utför hälsoundersökningar      för asylsökande och övriga migranter.

•  Landstinget i Jönköpings län: Utbildning för sjuksköterskor som genomför hälsoundersökningar av migranter. Föreläsning      och gruppsamtal kring ämnet ”Att prata om sexuell hälsa med migranter” med Farhad Khaghani, Noaks Ark, samt samtal      kring vaccinationer av migranter med föreläsningar av personal från Smittskyddsenheten/Infektionskliniken, Ryhov.

•  Deltagande av åtta sjuksköterskor från fem landsting i en webbaserad utbildning om ”Migration, psykisk ohälsa och              trauma” genom Transkulturellt Centrum, Stockholms läns sjukvårdsområde. Utbildningen bestod av fem avsnitt: migration,    asyl och etablering, psykisk ohälsa, återhämtning, och samverkan. Deltagarna kom från följande landsting: Landstinget i      Blekinge (1 person), Region Halland (1 person), Landstinget i Jönköpings län (3 personer) och Landstinget i Östergötland      (2 personer) och Örebro läns landsting (1 person)