Erbjudande om hälsoundersökning

Sveriges landsting är skyldiga att erbjuda asylsökande samt personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (”papperslösa”) en kostnadsfri hälsoundersökning, vilken dock är frivillig för individen. En del landsting erbjuder även andra nyanlända migrantgrupper en kostnadsfri hälsoundersökning för att i ett tidigt skede fånga upp hälsoproblem och vårdbehov. Ett sådant erbjudande kan exempelvis omfatta personer som gift sig med svensk medborgare, arbetskraftsinvandring eller studerande.

Adlongruppens MIG-projekt har utarbetat en ny kallelse (erbjudande) till hälsoundersökning för asylsökande och andra migranter. Kallelsen utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:11) och ger lättillgänglig information om syfte och innehåll i hälsoundersökningen. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd bör erbjudandet om hälsoundersökning lämnas på ett språk som mottagaren förstår. MIG-projektets kallelse har översatts till arabiska, dari, engelska, romani, somaliska, ryska, spanska, thai och tigrinja. När en person kallas till hälsoundersökning skickas kallelsen på svenska tillsammans med den översatta kallelsen.

Hälsoundersökningar genomförs ofta av sjuksköterska, men framförallt vid hälsoundersökning av barn kan läkare ansvara för hälsoundersökningen. Vissa landsting bekostar resa till hälsoundersökning eftersom detta kan påverka om en person kommer till hälsoundersökning. Utifrån dessa skillnader mellan landsting har kallelsen utformats i fyra olika versioner:

•  Erbjudande om hälsoundersökning som utförs av sjuksköterska
•  Erbjudande om hälsoundersökning som utförs av sjuksköterska och där kallelsen kan användas som färdbiljett        till och från hälsoundersökningen
•  Erbjudande om hälsoundersökning som utförs av läkare
•  Erbjudande om hälsoundersökning som utförs av läkare och där kallelsen kan användas som färdbiljett till och        från hälsoundersökningen

Kallelsen testades i sex landsting under 2013 och har utvärderats genom enkäter med personer som genomgått hälsoundersökning, samt återkoppling från berörda vårdcentraler. Utvärderingen bekräftar att både vårdpersonal och de som kommer till hälsoundersökning upplever att den nya kallelsen ger tydlig information om syfte och innehåll i hälsoundersökningen. Utvärderingen understryker betydelsen av att översätta kallelsen till flera språk och därmed göra erbjudandet om hälsoundersökning mer lättillgängligt. Ytterligare information finns tillgänglig i rapporten "Utvärdering av ny kallelse till hälsoundersökning - Adlongruppens Migrationsprojekt (MIG-projektet)".

Adlongruppens kallelse till hälsoundersökning kan användas fritt av andra landsting. Se fliken: Översatta kallelser