VERKTYGSLÅDA »

Ett urval av metoder, filmer, handledningmaterial, rapporter mm, som stöd för dig som arbetar med sexuell hälsa.

UTBILDNINGAR »

Adlongruppen arrangerar regionala utbildningsinsatser till olika målgrupper, se våra kommande utbildningar.

PROJEKT »

Information och beskrivningar av pågående projekt som
genomförs inom
Adlongruppen.

NATIONELLA INFORMATIONS-INSATSER »

Se pågående och planerade informationsinsatser och kampanjer.

År 2018 blir sista året för kunskapscentrum Adlon, därefter upphör nätverket

Kunskapscentrum Adlon arbetar för att utveckla gemensamma strategier för en effektiv hiv/STI-prevention och sexuell hälsa. Nätverket omfattar fem regioner och tre landsting och har finansierats av medel från Folkhälsomyndigheten fram till och med år 2017. Från och med 2018 erhålls inte längre några statsmedel och därför kan inte nätverket fortsätta sin verksamhet. 

Gemensamma utbildningsinsatser och kommunikationsinsatser har varit en viktig del av nätverkets arbete. Ledningsgruppen för Adlon har fått i uppdrag att ta fram en avvecklingsplan för de olika pågående projekten för att försöka implementera projekten i ordinarie verksamhet eller hitta andra lösningar på hur kunskapen kan tas tillvara efter 2018 då Adlon upphört.

Just nu arbetar Adlon med implementering av projekt SEXIT som är ett verktyg för att identifiera sexuellt riskutsatta och Dubbelt skydd som handlar om att försöka få unga att både skydda sig med kondom och annat preventivmedel. Adlon arbetar också med att erbjuda hbtq-diplomering till olika verksamheter enligt ett speciellt framtaget koncept. Hbtq-diplomeringen är självfinansierad och kommer att fortsätta även efter att Adlon upphört. Nätverket har även haft en gemensam smittspårarutbildning vartannat år som vänder sig till smittspårare inom hälso- och sjukvården.

För år 2018 kommer varje deltagande landsting/region att betala en egen insats för att delta i nätverket eftersom det nationella stödet upphör. Det har Adlons styrelse beslutat.

För mer information kontakta samordnarna för hiv/STI-prevention i respektive landsting/region eller Adlons samordnare Elin Ståhl: elin@adlongruppen.se.

Aktuellt från Adlongruppen

Catch up 11 april

Ytterligare en catch up-utbildning inom hbtq-diplomeringen kommer att hållas i vår. Denna sker den 11 april i Katrineholm. För mer information, inbjudan och anmälan klicka här: Catch up 11 april

Implementering av projekt

Vi arbetar just nu med implementeringen av "SEXIT" och "Dubbelt skydd" http://www.adlongruppen.se/Admin/Cms/Site/pagaende-projekt